Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Centrum podpory integrovaného vzdělávání

Novelizace vyhlášky 73/2005

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vám předložit, jako východisko k diskusi, možné pojetí novely vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

K tomuto kroku jsem přistoupil poté, co se neúměrně zvýšil počet dotazů, dopisů a stížností, zejména rodičů, na současný stav zajišťování některých prostředků speciálně pedagogické podpory.

Budete-li mít možnost seznámit s návrhem další zájemce, budu velmi rád.

S přáním všeho dobrého a poděkováním
Jan Michalík

Celý text (PDF, 73 KB)

Závěrečné zhodnocení projektu

Na základě informací, které byly v průběhu řešení projektu získávány a v závěrečné fázi vyhodnoceny, byly navržené vzdělávací moduly shledány potřebnými pro další aktivity v oblasti integrované edukace. Pro oblast školství budou v nezměněné podobě využívány ve formě kurzů pro pedagogy, asistenty pedagogů a další nepedagogické pracovníky. Přestože se nepodařilo spolupracovat se školní inspekcí v takovém rozsahu, který jsme při předkládání projektu očekávali, budeme i nadále zvát její zástupce ke spolupráci a informovat je. V dalším období budou ověřené moduly upraveny a navrženy pro akreditaci v podmínkách, které jsou stanoveny pro resorty mimo školství, a příprava k integraci se také zde začíná prosazovat. Děkance pedagogické fakulty bude podán návrh na zřízení Centra pro podporu integrovaného vzdělávání a jeho zařazení do systému pracovišť Pedagogické fakulty.

Pro další školní rok připravujeme novou nabídku, zaměřenou na skupinu žáků a studentů s postižením a jejich vzdělávání v integrovaných podmínkách nebo jako přípravu k tomuto kroku.

Kurzy, které v rámci projektu CIV proběhly, budou po finalizaci nabídnuty Centru pro celoživotní vzdělávání PdF UP tak, aby mohly soužit jako součást nabídky systematické přípravy pedagogických pracovníků v terénu. Bude připravena i forma individuálního studijního plánu dalšího vzdělávání pro osoby s různými druhy postižení v těch případech, kdy nejsou schopny dostát běžným podmínkám studia.

Jedním z nejžádanějších témat je kurz zaměřený na analýzu komunikačního chování a to i mimo resort školství. V souvislosti s tím, byl zpracován SW – Analýza komunikačního chování a ten bude distribuován do všech kontaktních institucí. Pro velký zájem z terénu se i tento speciální kurz stane součástí nabídky pro CCV PdF UP. Proces integrované edukace se podařilo rozšířit i do oblasti preventivní a v rámci řešeného projektu byly zajištěny přístroje pro neonatální sluchový screening. Spolupráce se zdravotnictvím bude z hlediska prevence negativních důsledků vad sluchu v raném věku velkým přínosem pro Olomoucký region.

Další přínos spatřujeme v pořádání Letní školy speciální pedagogiky. Zkušenosti z předchozích dvou cyklů ukazují na vysokou efektivitu výuky v podmínkách týdenního soustředění. Námi získané zkušenosti budou využity již v roce 2008 a to ve spolupráci se slovenskou stranou. Opět bude zajištěno mezinárodní obsazení lektorů.

Vyhodnocení projektu, které bylo předloženo i na závěrečné konferenci přineslo výsledky téměř ve všech oblastech zpracovaných v projektu. Podařilo se vytvořit Představu o nejširší síti pracovišť, ve kterých by bylo možné integrovanou edukaci v nejširším slova smyslu realizovat, se však nepodařilo. Příčinou je s největší pravděpodobností soubor významných legislativních změn v oblasti školské a v oblasti sociální péče. Uvedené resorty zatím nenašly styčné body pro spolupráci v tak úzce vymezené sféře, jakou integrovaná edukace představuje. Spolupráce s nevládní organizací JIKA pomohla vnést na univerzitní půdu dobrovolnictví jako součást přípravy studentů nejen učitelských oborů. Spolupráce s praktickým terénem vyústila spolupráci na úrovni klinických pracovišť, což je i smluvně podloženo. Týká se to nejen speciálních škol, které byly hned od počátku řešení projektu přizvány ke spolupráci, ale také zařízení mimo školský resort, s nimiž se spolupráce vyvíjela postupně a v současné době je také podložena řádnou smlouvou zajišťující statut klinického pracoviště.

Seznam činností a počet podpořených osob

ČinnostNázevDatumMístoPočet osobRozsah
konferenceÚvodní konference27.4.2006Olomouc125den
kurzLetní škola speciální pedagogiky14.-18.7.2006Zubříč1160 hodin
kurzAsistent pedagoga16.10.2006-8.1.2007Zlín842 hodin
kurzRozvoj kompetencí pro integrovanou edukaci31.10.2006-2.2.2007Olomouc942 hodin
workshopZkušenosti s integrací v praxi13.11.2006Olomouc32den
seminářPrávo a etika - nejen v domácí péči...18.1.2007Olomouc49den
přípravné SŠŽáci se zrakovým postižením22.3.-28.6.2007Litovel660 min/týdně
přípravné SŠŽáci se sluchovým postižením23.2.-30.3.2007Olomouc260 min/týdně
kurzVyužití technických pomůcek v komunikaci s osobami se zdravotním postižením7.-8.3.2007Olomouc2016
seminářIntegrace dětí se sluchovým postižením29.3.2007Olomouc16den
seminářPrávo a etika2.5.2007Olomouc40den
seminářMezinárodní seminář zabývající se problematikou vzdělávání a integrace osob s duálním postižením10.-11.5.2007Olomouc172 dny
kurzSupervize a její využití v pomáhajících profesích25.-26.6.2007Olomouc218 hodin
kurzLetní škola speciální pedagogiky13.-17.8.2007Zubříč1360 hodin
seminářO (nejen) technických aspektech kochleárních implantátů13.9.2007Olomouc18den
konferenceIntegrace! Integrace?29.10.2007Olomouc30den
kurzPřípravný kurz na přijímací zkoušky na střední školy pro osoby se zdravotním postižením25.9.-24.11.2007Litovel315 hodin
kurzVyužití prvků dramaterapie a muzikoterapie v procesu socializace žáků se zrakovým postižením jako příprava na budoucí povolání22.11.2007Litovel256 hodin