Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením

Projekt centra podpory integrovaného vzdělávání

Poslání centra

Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením vzniká na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého za podpory grantu Evropského sociálního fondu jako součást projektu, který se zabývá možností komplexního přístupu k integrovanému vzdělávání osob se zdravotním postižením. Jeho posláním je zajišťování odborné speciálně-pedagogické, metodické a teoretické podpory, zaměřené na proces edukace osob se zdravotním postižením.

Snahou projektu je nabídnout veřejnosti komplex služeb vedoucích k systematickému zajištění a podpoře integrovaného vzdělávání osob s postižením, bez ohledu na druh a míru jejich postižení, věk, umístění v ústavní péči a dosaženou úroveň vzdělání.

Činnost centra

Základní činností centra je příprava a realizace programů týkajících se integrovaného vzdělávání.

 • Program integrace znevýhodněných žáku do systému vzdělávání
 • Program dalšího vzdělávání učitelů
 • Program zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochran
 • Školní vzdělávací programy
 • Program dalšího vzdělávání dalších pedagogických pracovníku ve školství

Obsah projektu

Snahou projektu je nabídnout veřejnosti komplex služeb vedoucích k systematickému zajištění a podpoře integrovaného vzdělávání osob s postižením, bez ohledu na druh a míru jejich postižení, věk, umístění v ústavní péci a dosaženou úroveň vzdělání.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že podobný komplex je pro rozvoj vzdělávacích příležitostí jak pro osoby s postižením, tak pro pracovníky pomáhajících profesí významným článkem přispívajícím rozvoji a podpoře kvalitní integrované edukace osob s postižením a vede tak k naplnění požadavku ze strany EU z hlediska vyrovnávání příležitostí pro znevýhodněné občany jako komplexní služby a zároveň ke snižování finanční náročnosti v oblasti sociálních dávek pro osoby s postižením z důvodu jejich obtížné zaměstnatelnosti a velmi nízké konkurenceschopnosti na trhu práce.

Cíle projektu

 • Monitorování a popsání situace v integrovaném vzdělávání osob s postižením ve sledované oblasti v resortech školství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví,
 • vytvoření a předání k užívání funkční informační sítě mezi jednotlivými zapojenými resorty a jejich pracovišti,
 • vytvoření a ověření modelového systému kurzů dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníku současně s přihlédnutím ke specifickým potřebám studujících s postižením tak, aby vyhovovali svými kompetencemi potřebám integrovaného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách stejně, jako v aktivačních centrech a podobných edukačních zařízeních jiných resortů,
 • vytvoření potřebného množství studijních materiálů a opor s ohledem na specifické požadavky navrhovaných studijních modulu,
 • navržení a ověření systému modulového vzdělávání zaměřeného na přípravu k vysokoškolskému studiu osob s postižením.

Cílové skupiny

 • Děti a mládež pobývající v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém,
 • pedagogičtí, poradenští a další odborní pracovníci a management všech typu škol a školských zařízení,
 • školská zařízení (zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školní družiny, kluby, školská pora),
 • učitelé, ředitelé škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci ve školství, další odborní pracovníci,
 • zájemci o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ,
 • zdravotně znevýhodnění,
 • ZŠ, SŠ, VOŠ, včetně škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • žáci a studenti ZŠ, SŠ, VOŠ, včetně škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Financování projektu

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Harmonogram projektu

Listopad 2005 - březen 2006

Stav integrovaného vzdělávání ve vymezeném regionu.

Duben 2006 – červen 2006

Návrh a tvorba logistiky pro pracoviště zapojená do fungování projektu.

Červen 2006 – září 2006

Vznik vzdělávacích modulů a jejich akreditace.

Září 2006 – červen 2007

Realizace kurzů a vzdělávacích aktivit.

Červenec 2007 – říjen 2007

Evaluace kurikulárních materiálů.